allen samen

allen samen

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld.   Toch groeien ruim 423.000 kinderen (bron: SCP armoede signalement 2014) op in een gezin dat moet leven rond het bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 8 kinderen. Deze kinderen lopen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Het is belangrijk dat ook de kinderen die opgroeien in armoede, kunnen deelnemen aan schoolreisjes, lid kunnen worden van een sportclub, hun verjaardag vieren of de mogelijkheid krijgen om op muziekles te gaan. Zo kunnen zij zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving. Opgroeien in armoede kan leiden tot sociale uitsluiting en achterstand en uiteindelijk tot ongelijkheid en tweedeling in onze maatschappij. Het kabinet trekt per 2017 structureel 100 miljoen extra uit voor kinderen die opgroeien in armere gezinnen. Het is de bedoeling dat het geld direct bij de kinderen terecht komt door giften in natura. Zo krijgt de kwetsbare groep van ruim 400.000 kinderen de kans om ook mee te doen. Alleen door een goede samenwerking tussen gemeenten, private maatschappelijke organisaties en lokale initiatieven kunnen we alle kinderen de kansen geven die ze verdienen. Hoe geef je alle kinderen kansen? Als vijf fondsen, Leergeld, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Stichting Jarige Job, Nationaal Fonds Kinderhulp, presenteren we ons als gezamenlijke gesprekspartner voor de gemeente om, samen met gemeenten, armoede onder kinderen te bestrijden. Op termijn werken we toe naar de realisatie van één platform. Doel is om meer (lees: alle) kinderen mee te laten doen en om landelijke dekking te realiseren. Gemeenten en samenwerkende fondsen komen tot samenhangende afspraken over de ambities, aanpak en financiering. Welke voorzieningen zijn er? We bieden voorzieningen op het gebied van educatie, sport, cultuur, verjaardag, ontspanning en overige zaken. Hoe bereiken we kinderen? • Gezinnen die voor een kind bij Leergeld om hulp vragen worden thuis bezocht door getrainde vrijwilligers. De hulpbehoefte wordt geïnventariseerd en een inkomenstoets vindt plaats. • Een aanvraag bij het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en Nationaal Fonds Kinderhulp wordt gedaan door een intermediair die als professional betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht, IB-er, jeugdzorg medewerker, schuldhulpverlener, huisarts of maatschappelijk werker. Zij kennen de wensen van het kind, de (financiële) thuissituatie en hebben een professionele rol bij het stimuleren van de ontwikkeling van het kind. • Stichting Jarige Job werkt samen met o.a. de Voedselbank. Van de gezinnen die daar geregistreerd staan, is het duidelijk dat ze in financiële nood verkeren. Alle kinderen kansen bieden? We doen het samen! Welke voordelen biedt de samenwerking? • Wij zijn actief in de haarvaten van de samenleving, we maken gebruik van lokale netwerken waardoor we veel kinderen kunnen bereiken. • Door eenvoudige procedures en een snelle werkwijze wordt, na een goedgekeurde aanvraag, binnen 3 weken de voorziening in natura verstrekt of is het lidmaatschap aan een sport- of culturele instelling geregeld. • Eén aanspreekpunt voor gemeenten vanuit de gezamenlijke fondsen. • Samengestelde rapportage waardoor de resultaten zoals bereikte kinderen inzichtelijk worden. Dubbeltelling van kinderen wordt hierdoor voorkomen. • De private middelen bieden de fondsen de mogelijkheid om van de gestelde beoordelingscriteria af te wijken waardoor kinderen niet buiten de boot vallen. • De samenwerkende fondsen brengen extra private middelen uit het bedrijfsleven, van donateurs of vermogensfondsen in. Organisatie Bestedingen Private middelen Leergeld € 12,9 miljoen € 3,5 miljoen Jeugdsportfonds € 9,5 miljoen € 2,5 miljoen Jeugdcultuurfonds € 2,6 miljoen € 0,7 miljoen Stichting Jarige Job € 0 miljoen € 0,9 miljoen Nationaal Fonds Kinderhulp € 11 miljoen € 10,9 miljoen Cijfers 2015 Wat hebben we tot nu toe bereikt? Organisatie Aantal kinderen Totaal 246.800 Leergeld 77.300 Jeugdsportfonds 43.000 Jeugdcultuurfonds 6.500 Stichting Jarige Job 20.000 Nationaal Fonds Kinderhulp 100.000 Cijfers 2015 Meer weten? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Leergeld: info@leergeld.nl – 013-5451656 Jeugdsportfonds: info@jeugdsportfonds.nl – 020-6957848 Jeugdcultuurfonds: info@jeugdcultuurfonds.nl – 020-6202069 Stichting Jarige Job: info@stichtingjarigejob.nl – 010-7370348 Nationaal Fonds Kinderhulp: info@kinderhulp.nl – 0570-611899